กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตร IMDS

กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) ในวันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องเรียนรวม M302 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท