ปฐมนิเทศน์นักศึกษาเดินทางไปศึกษาต่อ Curtin University

ปฐมนิเทศน์นักศึกษาเดินทางไปศึกษาต่อ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565