ประชุมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

คณะอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล หารือร่วมกับผู้บริหารของ บริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษา ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท