ประชุมร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยเคอร์ติน ประเทศออสเตรเลีย

         รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด อมรสมานกุล (หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์) และ รองศาสตราจารย์ ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง (หัวหน้าภาควิชาเคมี) พร้อมคณาจารย์ ได้เข้าร่วมการต้อนรับ และประชุมแผนการดำเนินการในอนาคต รวมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยเคอร์ติน ประเทศออสเตรเลีย โดยมีรายนามผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้

Prof. Sambit Datta ตำแหน่ง Dean, International, Faculty of Science and Engineering

Prof. Mark Ogen ตำแหน่ง Vice-Chancellor

Prof. Chris Rawson ตำแหน่ง Dean, Learning and Teaching

Prof. Kevin Fynn ตำแหน่ง Director of Industry Engagement, Faculty of Science and Engineering

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ (M205) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท