โครงการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร

โครงการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี