A Mathematical Model for Course Timetabling Problem With Faculty-Course Assignment Constraints

A Mathematical Model for Course Timetabling Problem With Faculty-Course Assignment Constraints

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการจัดการทรัพยากรสำหรับการจัดตารางสอนในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้ศึกษาร่วมกับ Assistant Professor Dr. Haneen Algethami จาก Taif University, Saudi Arabia โดยใช้กรณีศึกษาจากการจัดตารางสอนของ Taif University ด้วยการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขพิเศษจากการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งห้องเรียนตามเพศเพื่อให้สอดคล้องกับหลักศาสนา โดยงานวิจัยนี้จำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (High Performance Computing) เนื่องจากปัญหาการจัดตารางสอนนั้นมีจำนวนวิชาและทรัพยากรที่เป็นตัวแปรทางคณิตศาสตร์จำนวนมาก งานวิจัยนี้ได้สร้างเครื่องมือช่วยจัดตารางสอนซึ่งลดภาระของผู้จัดตารางลงและได้ตารางสอนที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

อ้างอิง

A Mathematical Model for Course Timetabling Problem With Faculty-Course Assignment Constraints | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore