A variable neighborhood search algorithm with reinforcement learning for a real-life periodic vehicle routing problem with time windows and open routes

วสกร แลสันกลาง

 

งานวิจัยนี้ศึกษาปัญหาการขนส่งสินค้าผ่านรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ที่ต้องใช้การวางแผนยาวมากกว่า 1 ช่วงเวลาการทำงาน ปัญหานี้มีความจำเพาะเนื่องจากรถบรรทุกสามารถหยุดพักระหว่างทางได้เมื่อช่วงเวลาทำงานของพนักงานขับรถหมดลง แต่มีเงื่อนไขพิเศษคือรถบรรทุกจะต้องกลับมายังศูนย์ทุก ๆ 2 กะงาน

 

งานวิจัยนี้ได้นำขั้นตอนวิธีการหาคำตอบด้วยวิธี Variable Neighbourhood search และ Reinforcement Learning โดยมีการพิจารณาความเร่งด่วนของการส่งสินค้าเข้ามาประกอบ เพื่อให้ได้คำตอบที่สามารถนำไปใช้งานได้ในสถานการจริง

 

Reference

Chen, B., Qu, R., Bai, R., & Laesanklang, W. (2020). A variable neighborhood search algorithm with reinforcement learning for a real-life periodic vehicle routing problem with time windows and open routes. RAIRO-Operations Research, 54(5), 1467-1494.