การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษาที่ 2565 รอบที่ 3

กำหนดการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3

กิจกรรม

เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก

(เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว)

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ปิดระบบรับสมัคร เวลา 20.00 น.

ชำระค่าสมัครภายใน เวลา 22.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ฯ

วันอังคารที่ 19 – วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม

ชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ฯ ภายใน เวลา 22.00 น.

ของวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันสุดท้ายของการรับหลักฐานสำเร็จการศึกษาฉบับจริง*

ส่งตั้งแต่สมัคร จนถึง วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลงทะเบียนเรียน และชำระค่าธรรมเนียม การศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ติดตามประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin