An optimization method for a multi-day distribution problem with shortage supplies

วสกร แลสันกลาง

 

งานวิจัยนี้ศึกษาปัญหาการวางแผนการกระจายสินค้าเมื่อปริมาณสินค้ามีจำนวนจำกัด โดยศึกษาแผนการกระจายสินค้าในช่วงเวลา 1 อาทิตย์ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่สามารถพบเจอได้เมื่อเกิดอุบัติการณ์ เช่น อุทกภัย หรือผลกระทบจากสินค้าด้านการเกษตรขาดแคลน เป็นต้น

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอขั้นตอนวิธีเพื่อช่วยวางแผนการกระจายสินค้าให้ผู้รับได้สินค้าในปริมาณที่ทัดเทียมกันด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงจำนวนเต็มผสม โดยเปรียบเทียบด้วยสมการจุดประสงค์ 3 แบบ เพื่อหาสมการจุดประสงค์ที่สามารถสร้างคำตอบที่มีการกระจายสินค้าในแบบที่ต้องการ

 

Reference

Amphaiphan, N., & Laesanklang, W. (2020). An Optimization Method for a Multi-day Distribution Problem with Shortage Supplies. In ICORES (pp. 356-363).