🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนายเฉลิมเกียรติ ยะพลหา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรม APEC Youth Voices Matter: Speaking Contest

นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรม APEC Youth Voices Matter: Speaking Contest วันที่ 31 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม APEC Youth Voices Matter: Speaking Contest จัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน นางสาวชลทิพา วิญญุนาวรรณ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นายฤทธิชัย ทับสุวรรณ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในกิจกรรมดังกล่าว โดยมี ผลการตัดสินรางวัลดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายเฉลิมเกียรติ ยะพลหา นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายชอน กัลอัพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวษัณณพร เจริญทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ และ นางสาวพิชญ์สินี เลิศจตุรวิทย์ คณะศิลปศาสตร์
รางวัลชมเชย ได้แก่
– นายณฐนน กิตติมงคลสุข โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
– Ms. Shormeli Akter วิทยาลัยนานาชาติ
– นางสาวพัชรนันท์ พลอมรวรีย์ คณะศิลปศาสตร์
– นางสาวซอนย่า แยปปิเน่น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
– นางสาวอิสริญาจ์ ศรีเศวตศุภรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์
กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความมีส่วนร่วม ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่าย Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC): Open. Connect. Balance. ประจำปี 2565 อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความรัก ความผูกพันในฐานะประชาคมภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ให้แก่นักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอนาคต โดยเน้นย้ำแนวคิดความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) และการนับรวมทุกกลุ่มคน (Inclusiveness)
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Post Views: 71