ดร. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ดร. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

ดร. กิตติศักดิ์ ชยันตราคม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ดร. กิตติศักดิ์ ชยันตราคม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

ดร. ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

ดร. ฟาริดา จำจด ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ฟาริดา จำจด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

ดร.ณัฐกรณ์ ผิวชื่น ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐกรณ์ ผิวชื่น ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด มหาชน จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

Read more

กำหนดการทำบุญครบรอบ 30 ปี ภาควิชา ฯ

การทำบุญครบรอบ 30 ปี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน หน้าห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข10.10 – 10.40 น. ประธานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์10.45

Read more