ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) และ วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ)

ประการรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อศึกษาหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) และ วท.บ. คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ) โดยมีกำหนดสัมภาษณ์วันที่ 14 ธันวาคม 2562

Read more

กำหนดการทำบุญครบรอบ 30 ปี ภาควิชา ฯ

การทำบุญครบรอบ 30 ปี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน หน้าห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข10.10 – 10.40 น. ประธานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์10.45

Read more