ขอแสดงความยินดีกับนายศุภกฤต ตาลน้อย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานความยั่งยืนนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนายศุภกฤต ตาลน้อย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานความยั่งยืนนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2564 ภาควิชาคณิศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกฤต ตาลน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล เป็นทีมนักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์-วิทยาลัยศาสนศึกษา-วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทีมกับ นักศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

Read more

Application for Admission to Bachelor of Science Programme in Actuarial Science (International Programme) and Bachelor of Science Programme in Industrial Mathematics and Data Science (International Programme) Direct Admission by Faculty of Science, Mahidol University (Round 1) Academic Year 2022

More Information:

The Department of Mathematics, Faculty of Science, Mahidol University at (+66) 2 201 5340.

Read more

STT47 Gold Medal Award

STT47 Gold Medal Award ภาควิชาคณิศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ณิชกานต์ โล่ห์สถาพรพิพิธ นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science 2021

Read more