กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตร IMDS

กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) ในวันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องเรียนรวม M302 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท        SEE MORE 

Read more

ประชุมร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยเคอร์ติน ประเทศออสเตรเลีย

         รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด อมรสมานกุล (หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์) และ รองศาสตราจารย์ ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง (หัวหน้าภาควิชาเคมี) พร้อมคณาจารย์ ได้เข้าร่วมการต้อนรับ และประชุมแผนการดำเนินการในอนาคต รวมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการ

Read more

ประชุมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

คณะอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล หารือร่วมกับผู้บริหารของ บริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษา ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนายเฉลิมเกียรติ ยะพลหา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรม APEC Youth Voices Matter: Speaking Contest

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนายเฉลิมเกียรติ ยะพลหา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรม APEC Youth Voices Matter: Speaking Contest นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรม APEC Youth Voices Matter: Speaking Contest วันที่ 31 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์

Read more