Using goal programming on estimated pareto fronts to solve multiobjective problems

วสกร แลสันกลาง   งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการใช้ goal programming บนเส้นประมาณ Pareto front เพื่อหาคำตอบของปัญหาที่มีหลายจุดประสงค์ โดยทั่วไปแล้ว ปัญหาที่ต้องใช้การตัดสินใจโดยทั่วไปจะมีจุดประสงค์ที่หลากหลายมาประกอบกันและบ่อยครั้งที่ผู้ตัดสินใจต้องตัดสินใจจากจุดประสงค์ที่ขัดแย้งกัน งานวิจัยนี้จึงได้เสนอขั้นตอนวิธีใหม่ในการแก้ปัญหาหลายจุดประสงค์ที่มีระยะเวลาการหาคำตอบนานด้วยวิธีการประมาณแล้วใช้ goal programming ในการหาคำตอบของปัญหาที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยวิธีดังกล่าวสามารถหาคำตอบที่ดีกว่าคำตอบเดิมโดยใช้เวลาหาคำตอบลดลง   Reference Pinheiro, R. L., Landa-Silva, D.,

Read more

An optimization method for a multi-day distribution problem with shortage supplies

วสกร แลสันกลาง   งานวิจัยนี้ศึกษาปัญหาการวางแผนการกระจายสินค้าเมื่อปริมาณสินค้ามีจำนวนจำกัด โดยศึกษาแผนการกระจายสินค้าในช่วงเวลา 1 อาทิตย์ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่สามารถพบเจอได้เมื่อเกิดอุบัติการณ์ เช่น อุทกภัย หรือผลกระทบจากสินค้าด้านการเกษตรขาดแคลน เป็นต้น งานวิจัยนี้ได้นำเสนอขั้นตอนวิธีเพื่อช่วยวางแผนการกระจายสินค้าให้ผู้รับได้สินค้าในปริมาณที่ทัดเทียมกันด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงจำนวนเต็มผสม โดยเปรียบเทียบด้วยสมการจุดประสงค์ 3 แบบ เพื่อหาสมการจุดประสงค์ที่สามารถสร้างคำตอบที่มีการกระจายสินค้าในแบบที่ต้องการ   Reference Amphaiphan, N., & Laesanklang, W.

Read more

A variable neighborhood search algorithm with reinforcement learning for a real-life periodic vehicle routing problem with time windows and open routes

วสกร แลสันกลาง   งานวิจัยนี้ศึกษาปัญหาการขนส่งสินค้าผ่านรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ที่ต้องใช้การวางแผนยาวมากกว่า 1 ช่วงเวลาการทำงาน ปัญหานี้มีความจำเพาะเนื่องจากรถบรรทุกสามารถหยุดพักระหว่างทางได้เมื่อช่วงเวลาทำงานของพนักงานขับรถหมดลง แต่มีเงื่อนไขพิเศษคือรถบรรทุกจะต้องกลับมายังศูนย์ทุก ๆ 2 กะงาน   งานวิจัยนี้ได้นำขั้นตอนวิธีการหาคำตอบด้วยวิธี Variable Neighbourhood search และ Reinforcement Learning โดยมีการพิจารณาความเร่งด่วนของการส่งสินค้าเข้ามาประกอบ เพื่อให้ได้คำตอบที่สามารถนำไปใช้งานได้ในสถานการจริง   Reference Chen,

Read more

A Comparative Study of Infill Sampling Criteria for Computationally Expensive Constrained Optimization Problems

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและเปรียบเทียบ infill sampling criteria สำหรับการเลือกจุดต่อไปในโดเมนเพื่อทำการคำนวณค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ทั้งหมด 4 เกณฑ์ ได้แก่ expected feasible improvement (EFI), constrained expected improvement (CEI), stepwise uncertainty reduction (SUR) และ augmented Lagrangian (AL)

Read more

Aggregated GP-based Optimization for Contaminant Source Localization

การหาจุดกำเนิดสารเจือปนของแหล่งน้ำบาดาลเป็นสิ่งที่ท้าทายเนื่องจากสภาพทางอุทกธรณีวิทยา (hydrogeology) และสารปนเปื้อน (pollutant) ในแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาเทคนิคการจำลองสถานการณ์เพื่อการหาคำตอบที่เหมาะสมจึงเป็นทางเลือกของเครื่องมือที่ใช้เพื่อบ่งชี้จุดกำเนิดของสารปนเปื้อน อันจะนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายในการจัดการและบำบัดน้ำเสียได้ในที่สุด โมเดลแบบจำลองของการเคลื่อนที่ของน้ำในชั้นหินอุ้มน้ำ (aquifer) ประกอบด้วย ตำแหน่งการแผ่กระจาย ความหนาของชั้นหินอุ้มน้ำและชั้นหินกันน้ำ ซึ่งมีผลต่อการคำนวณทิศทางและอัตราการเคลื่อนที่ของสารปนเปื้อน สิ่งที่ท้าทาย คือ การรันโมเดลในแต่ละครั้งนั้นใช้เวลานานมาก นั่นหมายความว่า แต่ละครั้งที่มีการคำนวณค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (function evaluation) จะต้องใช้เวลานาน เช่น 1

Read more