มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education ใน Asia University Rankings 2022

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากงาน Sci-Ex 2022

🎉🎉 ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากงาน Sci-Ex 2022 Plenary Talk: MA-01 นายพาทิศ ศรีคิรินทร์ Advisor อ. ธีรสรรค์ ขันธวิทย์An Example of Aligning 3 Convex Figures to Minimize Area Short Talks:

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม (Best Team) และได้รับเงินรางวัลจำนวน $1,500 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Financial Modeling University Championship

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย ชั้นปีที่ 2  ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม (Best Team) และได้รับเงินรางวัลจำนวน $1,500 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Financial Modeling University Championship ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย ชั้นปีที่ 2  ทั้ง

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนายศุภกฤต ตาลน้อย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานความยั่งยืนนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนายศุภกฤต ตาลน้อย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานความยั่งยืนนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2564 ภาควิชาคณิศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกฤต ตาลน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล เป็นทีมนักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์-วิทยาลัยศาสนศึกษา-วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทีมกับ นักศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

Read more