Research – A numerical study of oil spill prediction in the Gulf of Thailand using ocean wave model

ชื่องานวิจัย A numerical study of oil spill prediction in the Gulf of Thailand using ocean wave model ที่มาและความสำคัญ คราบน้ำมันรั่วเป็นสาเหตุที่สำคัญต่อการเกิดมลภาวะทางทะเล ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล ระบบเศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตของมนุษย์ เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วขึ้น กระบวนการที่มีความสำคัญในตอนต้นๆคือการกระจายตัวของคราบน้ำมันรั่ว

Read more