โครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย จัดทําโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ