Research – A numerical study of oil spill prediction in the Gulf of Thailand using ocean wave model

ชื่องานวิจัย

A numerical study of oil spill prediction in the Gulf of Thailand using ocean wave model

ที่มาและความสำคัญ

คราบน้ำมันรั่วเป็นสาเหตุที่สำคัญต่อการเกิดมลภาวะทางทะเล ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล ระบบเศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตของมนุษย์ เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วขึ้น กระบวนการที่มีความสำคัญในตอนต้นๆคือการกระจายตัวของคราบน้ำมันรั่ว งานวิจัยนี้ได้ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการพยากรณ์การกระจายตัวดังกล่าว โดยแบบจำลองนี้อยู่บนสมมุติฐานของเฟย์และสูตรการคำนวณของเลห์ นอกจากนี้ในการคำนวณการกระจายตัวยังต้องใช้ความเร็วลมซึ่งเป็นผลการจำลองจากแบบจำลองคลื่นที่ชื่อ WAM ซึ่งใช้สมการสมดุลพลังงานคลื่นในการคำนวณ

ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา

ศึกษาการจำลองการกระจายตัวของคราบน้ำมันรั่วในวันที่เกิดพายุไซโคลนปลาบึกเมื่อ 4 มกราคม 2562 ณ ฐานขุดเจาะน้ำมัน 3 จุดในอ่าวไทยคือ บงกชใต้ 5 บงกชใต้ 23 และ ปลาทอง

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการจำลองการกระจายตัวของคราบน้ำมันรั่ว

แหล่งทุนสนับสนุน 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

หน่วยงานที่ร่วมมือ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล กรมอุตุนิยมวิทยา

ระดับความร่วมมือ

ท้องถิ่น