🎉🎉 ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากงาน Sci-Ex 2022

👑 Plenary Talk:

MA-01 นายพาทิศ ศรีคิรินทร์
Advisor อ. ธีรสรรค์ ขันธวิทย์
An Example of Aligning 3 Convex Figures to Minimize Area

Short Talks:
=Presenting Skills =
🏆 MA-03 นายสุขภเดช เที่ยงทิศ
Advisor อ. เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์
Automatic Detection and Counting of Circular Cactus using Genetic Algorithm and Circular Hough Transform
🏆 MA-04 นายวุฒิเมธส์ รังสีกุลวัฒน์
Advisor อ. วศิน ผดุงเวช
An Inventory Routing Problem and the Influence of Planning Horizon

=Popular Votes=
💕 MA-02 นางสาวชนกนันท์ พรรณาศร และนายชานน บุญกังวาล
Advisor อ. ทิพาลัคน์ กฤตยาเกียรณ์
Vehicle Routing Problem with Priority

Physical Science: Good Poster Presentation Award
🏅 MA-03 นายสุขภเดช เที่ยงทิศ
Advisor อ. เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์
Automatic Detection and Counting of Circular Cactus using Genetic Algorithm and Circular Hough Transform

🎉 🎉 🎉 🎉 🎉 🎉

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin