ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยและหลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการ (รอบที่ 2 )

The Actuarial Science and Industrial Mathematics Interview (round 2) will be held on May 24, 2019.

Time: 9.00 – 12.00

Interview Venue: Faculty of Science, Mahidol University, Phayathai Campus.

Room: TBA