ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วท.บ. คณิตศาสตร์ประกันภัย และ วท.บ. คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Examination Date: November 23, 2019

  • Mathematics paper: 09.00 am. – 12.00 pm.
  • English paper: 01.00 – 04.00 pm.

Examination Venue:

L Building, Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Road, Rachathewi, Bangkok, 10400

  • Room L-01(Seat no. 1 – 95)
  • Room L-02(Seat no. 96 – 140)
  • Room L-03(Seat no. 141 – 180)

Important Reminding 

** Please show your examination admission card and identity card to be allowed to enter the examination room.

** Only pens, pencils, and erasers are allowed in the examination room. No electronic devices are allowed in the examination room.

** 2B pencil is required to fill the answer sheets.

** During the examination, all examinees are not allowed to go to the restroom.

Map of the Faculty of Science #1

Map of the Faculty of Science #2