ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) และ วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ)

The following is the list of candidates to be interviewed to select students to be enrolled in the Bachelor of Science Programme in Actuarial Science (International Programme) and the Bachelor of Science Programme in Industrial Mathematics and Data Science (International Programme).

Oral Interview Date on December 14, 2019

Location: Department of Mathematics, Faculty of Science, Mahidol University (Phaya Thai Campus),
272 Rama VI Road, Ratchathewi, Bangkok.