โครงการ Meet the Parents สำหรับผู้ปกครองนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย วันที่ 25 พ.ค. เวลา 10-12 น.

Dear Parents & Benefactors,

We are writing to warmly invite you to attend “MEET THE PARENTS” event of the academic year 2019, which will take place at the M302, M building, L-04, L building, Faculty of Science, Mahidol University, on Saturday 25th May, from 10.00 A.M. to 12.00 P.M.

Purpose of the event

The meeting is organized to give parents/benefactors and students (who are offered for an interview) a relaxed and informal place to meet with the Programme Director and committee members to exchange information about the Actuarial Science, campus life, career goals, and job opportunities. It is intended to help the students and their parents to make the best decision to ensure the students’ bright future.

Reserve Your Place

We would be grateful if you could complete the attendance form via https://forms.gle/8DmcjU2gNN7JPQZaA. You are free to attend the meeting without telling us in advance but doing so helps ensure we have enough refreshments for everyone.