ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

Acceptance of Students to the International BSc. Programme in Industrial Mathematics, 2019 (Round 2)

Read more

โครงการ Meet the Parents สำหรับผู้ปกครองนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์หลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการ วันที่ 25 พ.ค. เวลา 13-15 น.

เรียนเชิญผู้ปกครอง ผู้สนใจ และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยร่วมโครงการ “MEET THE PARENTS” ในวันที่ 25 พ.ค. เวลา 13 – 15 น.

Read more

โครงการ Meet the Parents สำหรับผู้ปกครองนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย วันที่ 25 พ.ค. เวลา 10-12 น.

เรียนเชิญผู้ปกครอง ผู้สนใจ และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยร่วมโครงการ “MEET THE PARENTS” ในวันที่ 25 พ.ค. เวลา 10.00 – 12.00

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยและหลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการ (รอบที่ 2 )

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยและคณิตศาสตร์อุตสาหการ ณ วันที่ 24 พ.ค. 2562

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสอบเข้าศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยและคณิตศาสตร์อุตสาหการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยและคณิตศาสตร์อุตสาหการ รอบที่ 2 จัดการสอบวันที่ 11 พ.ค. 2562

Read more

ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย และคณิตศาสตร์อุตสหการ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยและหลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการ (นานาชาติ) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562

Read more