สัมมนาพิเศษโดย ดร.เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์

บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการสัมมนาพิเศษ บรรยายโดย ดร.เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้อง B201 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more