ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) และ วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ)

ประการรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อศึกษาหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) และ วท.บ. คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ) โดยมีกำหนดสัมภาษณ์วันที่ 14 ธันวาคม 2562

Read more