รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วท.บ. คณิตศาสตร์ประกันภัย และ วท.บ. คณิตศาสตร์อุตสาหการ ครั้งที่ 1 ปี ก.ศ. 2562

List of Students who are eligible to take the Entrance Examination for the academic year 2019

Examination Date: December 1, 2018

  • Mathematics paper: 09.00 am. – 12.00 pm.
  • English paper: 01.30 – 04.30 pm.

Examination Venue:

L Building, Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Road, Rachathewi, Bangkok, 10400

  • Room L-01 (Seat no. 1 – 98)
  • Room L-02 (Seat no. 99 – 161)

Important Reminding 

** Please show your identity card to be allowed to enter the examination room.

** No electronic devices are allowed in the examination room.

** 2B pencil is required to fill the answer sheets.

** During the examination, all examinees are not allowed to go to the rest room.

Map of the Faculty of Science #1

Map of the Faculty of Science #2