โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561

ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีกาารศึกษา 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562