ประวัติ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มกราคม 2532 ได้ประกาศให้มีภาควิชาคณิตศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้มีการจัดตั้งภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ จำนวน 4 ท่าน และอาจารย์ชาวต่างประเทศ 1 ท่าน ซึ่งเดิมสังกัดภาควิชาฟิสิกส์ – คณิตศาสตร์ ได้แยกตัวออกมารับผิดชอบจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์และปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มี รศ.นารถธิดา ตุมราศวิน เป็นอาจารย์หัวหน้าภาคเป็นท่านแรก ซึ่งดำเนินการรับสมัครอาจารย์ทางคณิตศาสตร์สถิติ และคณิตศาสตร์การคณนาเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายท่าน รวมทั้งจัดหาทุนการศึกษาเพื่อให้คณาจารย์รุ่นใหม่ เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพ และยกระดับภาควิชาคณิตศาสตร์ให้เข้าสู่มาตรฐานของนานาชาติ ในระยะต่อมาภาควิชาฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและนักศึกษา โดยเปิดให้มีการศึกษาคณิตศาสตร์แยกได้เป็น 5 แนวด้วยกัน คือ

 • คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ 
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 • คณิตศาสตร์สถิติ 
 • คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์ประกันภัย

ซึ่งทำให้ภาควิชาฯสามารถดึงดูดให้นักศึกษาสนใจสมัครเรียนสาขาคณิตศาสตร์เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปีการศึกษา และยังพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ในด้านการวิจัยได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางคณิตศาสตร์ขึ้นในภาควิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2532 โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฯจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ สำหรับการวิจัยของศูนย์ฯ ทั้งยังได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด และ บริษัท วิคตอรี่แกรนิต จำกัด อีกเป็นจำนวนหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดงานวิจัยมากมายทั้ง ในด้านระบบไม่เชิงเส้นในทางชีววิทยา และการแพทย์การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบโครงสร้างของเซรามิค เพื่อการประยุกต์ทางอุตสาหกรรม การวิจัยด้านตัวแบบเชิงสถิติและทางคณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์ เป็นต้น ซึ่งมีผลงานวิจัยเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ ปัจจุบันภาควิชาฯมีอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ 41 ท่าน อาจารย์ชาวต่างประเทศ 4 ท่าน ซึ่งนอกจากจะรับผิดชอบการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคปกติแล้วยังบริการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานในหลักสูตรพยาบาลต่อเนื่อง หลักสูตรอุปกรณ์การแพทย ์และเวชศาสตร์การกีฬา อีกทั้งยัง เปิดอบรมคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับมัธยมปลายให้แก่ลูกหลาน ของคณาจารย์และบุคคลทั่วไปอีกด้วย นอกจากนั้นยังได้จัดทำหลักสูตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์เพื่อเปิดรับนักศึกษา ในปีพ.ศ.2542 จึงจะเห็นได้ว่าภายในระยะเวลาเพียงประมาณ 20 ปี ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ก่อตั้งขึ้น ได้มีการดำเนินงาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือและการอุทิศตนของคณาจารย์เพื่อนำภาควิชาฯไปสู่ความเป็นเลิศในทางวิชาการ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

ศูนย์วิจัยทางคณิตศาสตร์ ได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 ในระยะแรกเริ่มของการก่อตั้งภาควิชาคณิตศาสตร์ โดย รศ.นารถธิดา ตุมราศวิน หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ในขณะนั้น และศาสตราจารย์ ไอ มิง ถัง ภาควิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ร่วมกับศาสตราจารย์ยงค์วิมล เลณบุรี ประธานกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ในขณะนั้น ดำริให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมความพยายามผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพของคณาจารย์ของภาควิชาฯ และเป็นจุดเริ่มต้นของการระดมทุนการวิจัย เพื่อสนับสนุนให้เกิดผลงานที่มีมาตราฐานในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ศูนย์ฯได้ความสนับสนุนเงินทุนในการจัดตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่จำเป็นในการทำวิจัย ทั้งยังได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด และบริษัทวิคตอรี่แกรนิต จำกัด อีกจำนวนหนึ่ง ทำให้ศูนย์ฯ สามารถดำเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ โดยมีคณาจารย์ที่ ดำเนินงานวิจัยในหัวข้อต่างๆ ต่อไปนี้

 • Dynamical Modelling of Nonlinear Systems in Biology and Medicine
 • Computer Assisted Modelling of Materials
 • Novel Computational Techniques in Mathematical Physics
 • Statistical Modelling
 • Singular Geometry
 • Algebra
 • Analysis
 • Industrial Mathematics

พร้อมทั้งจัดสัมมนาพิเศษเป็นประจำทุกเดือน โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ทั้งนี้บุคลากรของศูนย์ฯ ประกอบด้วย คณาจารย์ในภาควิชาคณิตศาสตร์และนักศึกษาปริญญาโทจำนวนหนึ่ง โดยมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ เช่น สภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนวิจัยและสวทช. อย่างต่อเนื่องมีผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก ทั้งยังเกิดความร่วมมือกับนักวิจัยจากต่างสาขา ต่างสถาบัน และต่างประเทศ เช่น มีความร่วมมือกับคณาจารย์ของ University of Warwick แห่งสหราชอาณาจักร Vanderbilt University, University of Maryland Bultimore County, Old Dominion University, Washington State University และ University of Rhode Island สหรัฐอเมริกา, CNR IASI Laboratorio di Biomatematica แห่งประเทศอิตาลี, Curtin University of Technology และ University of Wollongong แห่งประเทศออสเตรเลีย, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์, และ Universit? Montpellier II แห่งประเทศฝรั่งเศส, เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2551 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้รับมอบหมายให้เป็นแกนนำของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สบว.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นเครือข่ายของ 19 มหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งร่วมมือกันผลักดันและพัฒนาการวิจัยและการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ในประเทศ โดยการให้ทุนวิจัย, สนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตเป็นผู้ช่วยวิจัย, และทุนพัฒนาวิชาชีพครู เป็นต้น เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจของชาติต่อไป