ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) และ วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วท.บ. คณิตศาสตร์ประกันภัย และ วท.บ. คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563สัมมนาพิเศษ โดย ดร.ธนพล ตันติศรีปรีชาโครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย จัดทําโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดร. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประกาศล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) และ วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) และ วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ)

ประการรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อศึกษาหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) และ วท.บ. คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ) โดยมีกำหนดสัมภาษณ์วันที่ 14 ธันวาคม 2562

Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วท.บ. คณิตศาสตร์ประกันภัย และ วท.บ. คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วท.บ. คณิตศาสตร์ประกันภัย และ วท.บ. คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สัมมนาพิเศษ โดย ดร.ธนพล ตันติศรีปรีชา

สัมมนาพิเศษ โดย ดร.ธนพล ตันติศรีปรีชา

โครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย จัดทําโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

โครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย จัดทําโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ดร. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.บ. คณิตศาสตร์

ปรับขั้นตอนการลงทะเบียน

ปรับขั้นตอนการลงทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภ

Read More
วิธีเข้าศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์

วิธีเข้าศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์

วท.บ. คณิตศาสตร์ประกันภัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วท.บ. คณิตศาสตร์ประกันภัย และ วท.บ. คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วท.บ. คณิตศาสตร์ประกันภัย และ วท.บ. คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read More
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

โครงการ Meet the Parents สำหรับผู้ปกครองนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย วันที่ 25 พ.ค. เวลา 10-12 น.

โครงการ Meet the Parents สำหรับผู้ปกครองนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย วันที่ 25 พ.ค. เวลา 10-12 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยและหลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการ (รอบที่ 2 )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยและหลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการ (รอบที่ 2 )

วท.บ. คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วท.บ. คณิตศาสตร์ประกันภัย และ วท.บ. คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วท.บ. คณิตศาสตร์ประกันภัย และ วท.บ. คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read More
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

โครงการ Meet the Parents สำหรับผู้ปกครองนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์หลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการ วันที่ 25 พ.ค. เวลา 13-15 น.

โครงการ Meet the Parents สำหรับผู้ปกครองนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์หลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการ วันที่ 25 พ.ค. เวลา 13-15 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยและหลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการ (รอบที่ 2 )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยและหลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการ (รอบที่ 2 )

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สัมมนาพิเศษ โดย ดร.ธนพล ตันติศรีปรีชา

สัมมนาพิเศษ โดย ดร.ธนพล ตันติศรีปรีชา

สัมมนาพิเศษ หัวข้อ “Introduction to text classification” โดย ดร.ธนพล ตันติศรีปรีชา ในวันที่ 18 กันยายน 2562

Read More
สัมมนาพิเศษ โดย Prof. Claude-Michel Brauner

สัมมนาพิเศษ โดย Prof. Claude-Michel Brauner

Seminar by Dr. Ekawat

สัมมนาพิเศษโดย ดร.เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์

สัมมนาพิเศษ โดย Prof. Andrea De Gaetano

สัมมนาพิเศษ โดย Prof. Andrea De Gaetano

ผลงานนักศึกษา

SciEx2019: รางวัล Plenary Talk และ Short Talk

SciEx2019: รางวัล Plenary Talk และ Short Talk

นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล Plenary Talk และ Short Talk จากนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 20

Read More
CIMB 3D Conquest 2018

CIMB 3D Conquest 2018