วิธีเข้าศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์

ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

  1. เลือกภาควิชาคณิตศาสตร์โดยตรง ผ่านระบบ TCAS
  2. เลือกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบ TCAS แล้วเลือกเข้าภาควิชาคณิตศาสตร์ในชั้นปีที่ 2