หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
 • Bachelor of Science Program in Actuarial Science (International Program)

ชื่อปริญญา:

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประกันภัย)
  Bachelor of Science (Actuarial Science)
 • วท.บ. (คณิตศาสตร์ประกันภัย)
  B.Sc. (Actuarial Science)

หน่วยงานรับผิดชอบ:

 1. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ตินประเทศออสเตรเลีย

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะทำให้บัณฑิตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญทางด้านการวิเคราะห์ระบบเพื่อความมั่นคง และปลอดภัยทางด้านเศรษฐกิจการเงินของสังคม โดยมีบทบาทเห็นได้ชัดในงานบริการทางการเงิน รวมถึงบริษัทประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการลงทุน และ กองทุนบำนาญ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณภาพในระดับสากล มีความรู้ ความชำนาญในวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ การคลัง เศรษฐกิจ การบัญชี กฎหมาย การคำนวณ และ สถิติประชากร
 2. เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในฐานะนักวิเคราะห์ หรือที่ปรึกษาทางด้านการเงินในองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทประกันภัย กองทุนเพื่อการเกษียณ ธนาคารต่างๆ สถานประกอบการทางด้านการเงิน และหน่วยงานรัฐบาล
 3. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม รวมทั้งมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ
 4. เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในตลาดโลก
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับระบบการประกันภัยของทั้งในประเทศและที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน ประเทศออสเตรเลีย จะได้ประสบการณ์และความรู้ตรงตามหลักสูตรที่ได้ผ่านการรับรองจากสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศออสเตรเลีย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้ประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. ผู้สมัครต้องสอบผ่านข้อสอบคัดเลือกของหลักสูตรซึ่งเป็นข้อสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ ที่จัดทำโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ผู้สมัครต้องแสดงความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเป็นอย่างดี โดยการสอบผ่านข้อสอบทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ แสดงผลการสอบ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน ในระบบ PBT (173 คะแนน ในระบบ CBT) หรือ ผลการสอบอื่นในระดับเทียบเท่า ที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
 4. เงื่อนไขที่นอกเหนือหรือแตกต่างจากข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาจะใช้วิธีสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ตามระเบียบการสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การตัดสินขั้นสุดท้ายจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย และคณะวิทยาศาสตร์

ระบบการศึกษา

 1. จัดการศึกษาตามระบบหน่วยกิตทวิภาคของมหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นปีละ 2 ภาคการศึกษาปรกติ (16 สัปดาห์) กับภาคการศึกษาฤดูร้อน (6 สัปดาห์)
 2. จัดการลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต  โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และสอบได้คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษา การคิดหน่วยกิตรายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต ใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปรกติ รายวิชาเชิงปฎิบัติ 1 หน่วยกิตใช้เวลา 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปรกติ
 3. สำหรับนักศึกษาที่เลือกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน เพื่อที่จะได้รับสองปริญญา จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อตกลงในหลักการส่งต่อนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน  และมหาวิทยาลัยมหิดล (Student Articulation Principal Agreement between Curtin University of Technology and Mahidol University) ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาครบถ้วนในแผนการศึกษา โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลในภาคการศึกษาปกติ 5 ภาคการศึกษาแรกติดต่อกัน และเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ตินในภาคการศึกษาปกติ 3 ภาคการศึกษาหลังติดต่อกัน และต้องผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนดไว้

เกณฑ์การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การวัดผล

1. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552
สำหรับรายวิชาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน การวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน ทั้งนี้ผลการศึกษาของแต่ละวิชาจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรายวิชาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน จะเทียบเท่ากับรายวิชาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

 • ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
 • นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตรโดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 • นักศึกษาต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)

3.  นักศึกษาจะได้รับสองปริญญาจากของมหาวิทยาลัยมหิดล  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน เฉพาะในกรณีที่ได้ผ่านระบบการศึกษาตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3 ของหัวข้อระบบการศึกษา และผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด

4.  นักศึกษาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด จะได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น

5.  นักศึกษาที่เลือกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน เพื่อจะได้รับสองปริญญาตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3 ของหัวข้อระบบการศึกษา แต่ไม่สามารถเรียนผ่านครบทุกรายวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษา  นักศึกษาจะสามารถกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลโดยใช้ผลการศึกษาของรายวิชาทั้งหมดที่เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ตินมาเป็นผลการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ และเมื่อศึกษาครบจำนวนรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร   และผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี แต่จะต้องไม่เกิน 8 ปี

การลงทะเบียนเรียน

กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา ไม่เกิน 23 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 8 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อน

หลักสูตร (หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 120 หน่วย)

กลุ่มวิชาหน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา12
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์12
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์6
รวม30
กลุ่มวิชาหน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน45
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน34
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน5
รวม84