หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์

ชื่อหลักสูตร: 

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
 • Bachelor of Science Program in Mathematics

ชื่อปริญญา:

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
 • Bachelor of Science (Mathematics)
 • วท.บ. (คณิตศาสตร์)
 • B.Sc. (Mathematics)

ปรัชญาของหลักสูตร

เนื่องจากขณะนี้ มีความขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ และเป็นที่ทราบทั่วกันว่าประเทศที่กำลังพัฒนามีความต้องการนักวิทยาศาสตร์ ที่มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาในระดับสูงๆต่อไป และเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้อื่นอย่างมีสมรรถภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาติต้องการนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งจำต้องมีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างดี จึงจะสามารถทำการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้วิชาที่ได้ศึกษามาให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติได้ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชานี้ เพื่อสนองความต้องการและความจำเป็นดังกล่าว

หลักการของหลักสูตร

 1. เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้นักศึกษา
  1. มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได้มาตรฐานโลก และสามารถประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีด้วย,
  2. มีความรู้ทั่วไป นอกเหนือไปจากความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ดี
  3. มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ ด้วย เช่น สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมีหรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น อันจะนำไปสู่บัณฑิตที่มีความรู้รอบด้าน และมีความคล่องตัวในการประยุกต์ใช้วิชาที่เรียนมา ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ดีเป็นพิเศษ
  4. มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเองและมีเหตุมีผลเพื่อมีความสามารถดีเด่นในการวิจัย รวมทั้งการถ่ายทอดความคิดให้เป็นที่เข้าใจต่อผู้อื่น
 2. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริม และพัฒนาความสามารถของอาจารย์ และบุคคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นการส่งเสริม การใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ ให้มีคุณสมบัติตามหลักการของหลักสูตร
 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์

การรับเข้าศึกษา

เลือกสาขาคณิตศาสตร์ ผ่านระบบ TCAS

ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างการ ตามเงื่อนไขระบุด้วยระบบ TCAS 

เลือกคณะวิทยาศาสตร์ผ่านระบบ TCAS

ขั้นตอนการคัดเลือกสำหรับเข้าเรียนปีที่ 1

 • ผ่านการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย ตามเงื่อนไขระบุด้วยระบบ TCAS 
 • เข้าเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนการคัดเลือกสำหรับเข้าเรียนปีที่ 2 ในสาขาคณิตศาสตร์

 • ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนปีที่ 1
 • เข้ากระบวนการเลือกสาขาวิชาที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเลือกเข้าเรียนสาขาคณิตศาสตร์

หลักสูตรพิสิฐวิธาน

นักศึกษาที่ประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรพิสิฐวิธานจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เรียนครบ 4 ภาคการศึกษาของหลักสูตรคณิตศาสตร์ และไม่เคยเป็นนักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธาน
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 
 3. ได้เกรดวิชาแกน ไม่ต่ำกว่า B ตลอด 4 ภาคการศึกษา
 4. ผ่านเงื่อนไขของหลักสูตรพิสิฐวิธานที่กำหนดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบการศึกษา

 1. จัดการศึกษาตามระบบหน่วยกิตทวิภาค ใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี โดยจัดการเรียนการสอนออกเป็นปีละ 2 ภาคการศึกษาปกติ (16 สัปดาห์) กับ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (6 สัปดาห์) ลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และสอบได้คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จึงถือว่าสำเร็จการศึกษา การคิดหน่วยกิตรายวิชา บรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 หน่วยกิต ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติรายวิชาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 1 หน่วยกิต ใช้เวลา 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติ
 2. ระบบการเก็บเงินค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา

ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

หลักสูตร (หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 130-131 หน่วย)

หมวดวิชา หน่วยกิต
ภาษาต่างประเทศ 15
วิทยาศาสตร์ 4
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ 7
เลือกตามความสนใจ 4
รวม 30
หมวดวิชา หน่วยกิต พิสิฐวิธาน
วิชาแกน 27 27
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 46 51
วิชาเฉพาะด้านเลือก 21 17
รวม 94 95

เกณฑ์การวัดผลสำเร็จการศึกษา

 1. การวัดผลทำโดย การสอบไล่ การสอบกลางภาค การสอบย่อย การบ้าน รายงาน หรือหลายๆ อย่างรวมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สอน โดยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบวิธีการวัดผลในแต่ละรายวิชา เมื่อเริ่มภาคการศึกษาคะแนนรวมจะกำหนดเป็นสัญลักษณ์ ดังตารางรายละเอียด ของการวัดผลให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาแบบหน่วยกิตตามหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2538
 2. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ผู้ที่ถือว่าเรียนสำเร็จปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ต้องสอบผ่านให้ครบ ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
  1. สอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามข้อบังคับของหลักสูตร
  2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.0

การลงทะเบียน

กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และ 8 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อน