หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อปริญญา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์), ปร.ด. (คณิตศาสตร์)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ความสามรถสูง สามารถบุกเบิกความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ
 • มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีคุณภาพเป็นมาตรฐานสากล ให้แก่สถาบันการศึกษาวิจัย และหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งได้เรียนรายวิชาที่นับ ได้ว่าเป็นคณิตศาสตร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 45 หน่วยกิต โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉี่ลยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา ที่มีพื้นฐานปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า ซึ่งได้เรียนรายวิชา ที่นับได้ว่าเป็นคณิตศาสตร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 45 หน่วยกิต โดยต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง หรือมีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
 4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย 

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • นักศึกษาชาวไทยใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 •  นักศึกษาชาวต่างชาติใช้วิธีการสอบข้อเขียนและหรือสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกของหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาขั้นสุดท้าย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Academic System​

A student may complete the Master of Science Program in Mathematics in a regular period of 2 years. Each academic year consists of two regular semesters (16 weeks). A Student must enroll in and complete all the requirements of the Master of Science Program in Mathematics in order to qualify for graduation. One credit of a lecture course is equivalent to one hour of teaching per week in a regular semester. One credit of laboratory course is equivalent to two or three hours per week in a regular semester.

การลงทะเบียนเรียน

 1. นักศึกษาต้องศึกษาแบบเต็มเวลา (Full time)
 2. จํานวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติหรือตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา

Program Curriculum

CoursesCredits
SCMA 601 Applied Analysis3 (3-0-6)
SCMA 611 Analysis I3 (3-0-6)
SCMA 613 Numerical Analysis I3 (3-0-6)
SCMA 694 Applied Mathematics Seminar I1 (1-0-2)
Elective Courses3 Credits
Total13 credits
CoursesCredits
SCMA 695 Applied Mathematics Seminar II1 (1-0-2)
SCMA 696 Applied Mathematics Seminar III1 (1-0-2)
Elective Courses9 Credits
Total11 credits
CoursesCredits
Thesis6 (0-24-0)
Total6 Credits
CoursesCredits
Thesis6 (0-24-0)
Total6 Credits

Graduation Requirements

To qualify for graduation, the student must accomplish the followings.

 1. Pass all courses in the curriculum structure, consisting of at least 24 credits of coursework and 12 credits of thesis, with a GPA of no less than 3.00;
 2. Pass the English requirement; 

  TOEFL Paper Based score of at least 500 or

  TOEFL Computer Based score of at least 173 or

  TOEFL Internet Based score of at least 61 or

  IELTS score of at least 5.5.

 3. Pass the oral thesis defense and submit a thesis according to the regulation of Faculty of Graduate Studies;
 4. The thesis or a part of thesis is published or accepted for publication in a journal or an academic printed matter which has a peer review or is presented in an academic conference which has a peer review and proceedings.

ทุนการศึกษา

หลักสูตรมีทุนการศึกษาสนับสนุนในรูปแบบอาจารย์ผู้ช่วยสอนของหลักสูตร การสมัครทุนการศึกษาทำได้โดยการกรอกแบบฟอร์ม MAGR12 แล้วส่งไปที่ duangkamon.bao@mahidol.ac.th

การสมัคร

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อประธานหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร. มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ montip.tie@mahidol.ac.th หรือ รองศาสตราจารย์ ดร. ชนม์ทิตา รัตนกุล หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ chontita.rat@mahidol.ac.th โทรศัพท์: (662) 201-5340-2 โทรสาร: (662) 201-5343