สัมมนาพิเศษ โดย Prof. Claude-Michel Brauner

สัมนาพิเศษ หัวข้อ Mathematics of Flames

บรรยายโดย Prof. Claude-Michel Brauner

จาก

  • University of Bordeux, France และ
  • University of Science and Technology of China

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 14.30

สถานที่ B201

จัดโดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
M203 อาคาร M คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-201-5340 โทรสาร 02-201-5343