หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด อมรสมานกุล
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง : M 204/5, M209
โทรศัพท์ : 0-2201-5339, 0-2201-5813, 0-2201-5002
Email : somkid.amo@mahidol.ac.th

ศาสตราจารย์รับเชิญ

Professor Andrea De Gaetano
M.D., Ph.D. (Mathematics), J.D.

Email : andrea.degaetano@biomatematica.it

Professor Licht Christian
Ph.D. (Applied Mathematics)

Email : clicht@univ-montp2.fr

คณาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง : M 208
โทรศัพท์ : 02-2201-5334, 0-2201-5435
Email : yongwimon.len@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. ชนม์ทิตา รัตนกุล
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง : B 220
โทรศัพท์ : 0-2201-5440
Email : chontita.rat@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล เบ้าวัน
Ph.D. (Applied Mathematics)

Research Activities

ห้อง : M 204/6
โทรศัพท์ : 0-2201-5350
Email : duangkamon.bao@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง : SC2-111 (Salaya)
โทรศัพท์ : 0-2441-1202
Email : nattapong.bos@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ชยันตราคม
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง : B 214
โทรศัพท์ : 0-2201-5435
Email : kittisak.cha@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตารย์จารย์ ดร. กรกนก บุญวงษ์
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง: B 205/6
โทรศัพท์ : 0-2201-5539
Email : kornkanok.bun@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรกุล สุจริตกุล
M.S. (Statistics)

Research Activities

 

ห้อง : SC2-110 (Salaya)
โทรศัพท์ : 0-2441-0228
Email : jirakul.sut@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ มณีสว่าง
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง : SC2-109 (Salaya)
โทรศัพท์ : 0-2201-5340
Email : chaiwat.man@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกรณ์ ผิวชื่น
Ph.D. (Applied Mathematics)

Research Activities

ห้อง : M 204/4
โทรศัพท์ : 0-2201-5351
Email : nattakorn.phe@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัลลภ ฮวบสมบูรณ์
Ph.D. (Computational and Applied Mathematics)

Research Activities

ห้อง: B 212
โทรศัพท์ : 0-2201-5434
Email : pallop.hua@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณนภา ช่างเพ็ชร
Ph.D.(Mathematics)

Research Activities

Office : B 228
Tel : 0-2201-5442
Email : pannapa.cha@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรคู
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

 

ห้อง : M 204/2
โทรศัพท์ : 0-2201-5345
Email : pairote.sat@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟาริดา จำจด
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง : B 210
โทรศัพท์ : 0-2201-5433
Email : farida.cha@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาลัคน์ กฤตยาเกียรณ์
Ph.D. (Applied Mathematics)

Research Activities

ห้อง : B 205/2
Tel : 0-2201-5446
Email : tipaluck.kri@mahidol.edu

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณนิกา แสวงทอง
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง : B 208
โทรศัพท์ : 0-2201-5432
Email : wannika.saw@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี สาริกา
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง : SC2-113 (Salaya)
โทรศัพท์ : 0-2441-0228
Email : warunee.kha@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์
Ph.D. (Mathematical Sciences)

Research Activities

ห้อง : B 205/2
โทรศัพท์ : 0-2201-5446
Email : wittawat.kos@mahidol.edu

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรธนันทน์ จตุวิริยะพรชัย
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง : B 207/7
โทรศัพท์ : 0-2201-5356
Email : watthanan.jat@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
Ph.D. (Applied Mathematics and Statistics)

Research Activities

ห้อง : B 216
โทรศัพท์ : 0-2201-5438
Email : somsak.ora@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี อุณหพิพัฒน์
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง : B 205/1
โทรศัพท์ : 0-2201-5448
Email : Suntaree.unh@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสกร แลสันกลาง
Ph.D. (Computer Science)

Research Activities

ห้อง : B 203/1
โทรศัพท์ : 0-2201-5444
Email : wasakorn.lae@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาพร นันตาปลูก
Ph.D.(Computational and Applied Mathematics)

Research Activities

ห้อง : B226
โทรศัพท์ : 0-2201-5541
Email : umaporn.nun@mahidol.ac.th

ดร. ณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ
Ph.D. (Applied Mathematics)

Research Activities

ห้อง : B207/3
โทรศัพท์ : 0-2201-5542
Email : nathnarong.kha@mahidol.ac.th

ดร. ธนพล ตันติศรีปรีชา
Ph.D. (Computer Science)

Research Activities

ห้อง : B 207/8
Tel : 0-2201-5355
Email : tanapon.tan@mahidol.edu

ดร. ธีรสรรค์ ขันธวิทย์ 
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง : B 207/9
Tel : 0-2201-5340
Email : tirasan.kha@mahidol.ac.th

ดร. ปิยนันท์ ผาโสม
Ph.D.(Mathematics)

Research Activities

ห้อง : B 207/5
โทรศัพท์ : 0-2201-5540
Email : piyanan.pas@mahidol.ac.th

ดร. พิชญ์กิตติ บรรณางกูร
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง : B 207/4
โทรศัพท์ : 0-2201-5356
Email : pichkitti.ban@mahidol.ac.th

ดร. มัณฑนา ชุดทอง
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง : B 207/6
โทรศัพท์ : 0-2201-5354
Email : Mantana.chu@mahidol.ac.th

ดร. มีโชค ชูดวง
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง : B 218
โทรศัพท์ : 0-2201-5439
Email : meechoke.chu@mahidol.ac.th

ดร. ระวี สุวรรณเดโชไชย
Ph.D. (Industrial and Systems Engineering)

Research Activities

ห้อง : B 216
โทรศัพท์ : 0-2201-5436
Email : rawee.suw@mahidol.ac.th

ดร. รู้ธ จ. สกุลคู
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง : B 218
โทรศัพท์ : 0-2201-5437
Email : ruthj.sku@mahidol.ac.th

ดร. วศิน ผดุงเวช
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง : B 207/1
โทรศัพท์ : 0-2201-5541
Email : wasin.pad@mahidol.ac.th

ดร. นันทวัฒน์ อุดมชาติพิทักษ์
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง : B 205/4
โทรศัพท์ :-
Email : nantawat.udo@mahidol.ac.th

ดร. สัญญพงศ์ เพชรร่มโพธิ์
MSc. (Operational Research)

Research Activities

ห้อง : –
โทรศัพท์ : –
Email : sanyapong.pet@mahidol.ac.th

ดร.สุทธิศักดิ์ วัฒนวงศ์วรรณ
Ph.D. in Mathematical Sciences

Research Activities

ห้อง : 
โทรศัพท์ : 
Email : suttisak.wat@mahidol.ac.th

ดร. เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์
Ph.D.(Mathematics)

Research Activities

ห้อง : B207/2
โทรศัพท์ : 0-2201-5431
Email : ekawat.cha@mahidol.ac.th

Dr. Dmitry Berdinskiy
Ph.D. (Mathematics)
Ph.D. (Computer Science)

Research Activities

ห้อง : B 205/7
โทรศัพท์ : 0-2201-5541
Email : dmitry.ber@mahidol.ac.th

Dr. Nguyen, Man Van Minh
Ph.D. in Statistics (Mathematical and Applied Statistics)

Research Activities

ห้อง : M204/3
โทรศัพท์ : 0-2201-5446
Email : man.ngu@mahidol.ac.th

Dr. Nguyen Van Sanh
Ph.D. (Mathematics)

Research Activities

ห้อง : B 230
โทรศัพท์ : 0-2201-5543
Email : nguyen.san@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

นางพิกุล นวลขาว
Clerk Typist

ห้อง : M203
โทรศัพท์ : 0-2201-5340
โทรสาร : 0-2201-5343
เบอร์ภายใน : 5340
Email : pigul.nou@mahidol.ac.th

นางภาสินี ปัญญาทิพย์
Documentation Operator and Delivery

ห้อง: B206
โทรศัพท์ : 0-2201-5340
โทรสาร : 0-2201-5343
เบอร์ภายใน: 5430
Email : pasinee.pan@mahidol.ac.th

นางสาวกาญจนา ทองปาน
Administrative Officer

ห้อง: M203
โทรศัพท์ : 0-2201-5340
โทรสาร : 0-2201-5343
เบอร์ภายใน : 5340
Email : kanjana.ton@mahidol.ac.th

นางสาวจรรยาธรณ์ ชัยวงษาชานนท์
Administrative Officer

ห้อง : M203/1
โทรศัพท์ : 0-2201-5340
โทรสาร : 0-2201-5343
เบอร์ภายใน : 5342
Email : janyatorn.cha@mahidol.ac.th

นายถิรวัฒน์ สัมโย
Administrative Officer

ห้อง : R202/2
โทรศัพท์ : 0-2201-5363
โทรสาร : 0-2201-5343
เบอร์ภายใน : 5363
Email : tirawat.sum@mahidol.ac.th

นางสาวนันทวรรณ กิ่งสวัสดิ์
Administrative Officer

ห้อง : M203
โทรศัพท์ : 0-2201-5342
โทรสาร : 0-2201-5343
เบอร์ภายใน : 5342
Email : nantawan.kin@mahidol.ac.th

นายภาคิน เสียงดี
Administrative Officer

ห้อง : M203
โทรศัพท์ : 0-2201-5340
โทรสาร : 0-2201-5343
เบอร์ภายใน : 5340
Email : pakin.sia@mahidol.ac.th

นางสาวรัฐพร โพมณีย์
Administrative Officer

ห้อง : M203
โทรศัพท์ : 0-2201-5340
โทรสาร : 0-2201-5343
เบอร์ภายใน : 5340
Email : rathaporn.pom@mahidol.ac.th

นางสาวณัฏฐกานต์ รองเดช 
Administrative Officer

ห้อง : M203
โทรศัพท์ : 0-2201-5342
โทรสาร : 0-2201-5343
เบอร์ภายใน : 5342
Email : nattakan.ron@mahidol.ac.th

นางสาวธัญชนิต เชิงศักดิ์ศรี 
Administrative Officer

ห้อง : M203
โทรศัพท์ : 0-2201-5342
โทรสาร : 0-2201-5343
เบอร์ภายใน : 5342
Email : thanchanit.che@mahidol.ac.th

นางสาวฐปนัท คุณาเวชกิจ 
Administrative Officer

ห้อง : M203
โทรศัพท์ : 0-2201-5340
โทรสาร : 0-2201-5343
เบอร์ภายใน : 5340
Email : thapanut.kun@mahidol.ac.th

bg07