เจ้าหน้าที่

ภาควิชาคณิตศาสตร์มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาและคณาจารย์ในงานธุรการต่างๆ ผู้ที่ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ สามารถดูรายละเอียดและช่องทางการติดต่อได้ที่นี่

ธุรการภาควิชาฯ

กาญจนา ทองปาน

เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาฯ

นันทวรรณ กิ่งสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาฯ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

รัฐพร โพมณีย์

เจ้าหน้าที่หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์

พิมพ์สิริ เกตุเพชร

เจ้าหน้าที่หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย

จรรยาธรณ์ ชัยวงษาชานนท์

เจ้าหน้าที่หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการฯ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ธัญชนิต เชิงศักดิ์ศรี

เจ้าหน้าที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ณัฏฐกานต์ รองเดช

เจ้าหน้าที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ฝ่ายเทคนิคและบริการเอกสาร

ถิรวัฒน์ สัมโย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

พิกุล นวลขาว

เจ้าหน้าที่บริการเอกสาร

ภาสินี ปัญญาทิพย์

เจ้าหน้าที่บริการเอกสาร