Search
Close this search box.

หลักสูตร

หลักสูตรทางวิชาการของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลถูกกออกแบบมาเพื่อเตรียมพร้อมให้บัณฑิตมีทักษะที่จำเป็นเพื่อตอบโจทย์ทั้งภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรในภาควิชาฯประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร การรับสมัครนักศึกษา และเส้นทางอาชีพของบัณฑิตของเราได้ที่นี่

หลักสูตรปริญญาตรี

วท.บ.คณิตศาสตร์

ศึกษาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ในการคำนวณเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาไทยสามารถทำงานได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการ

วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ การเงิน และเศรษฐศาสตร์เพื่อเตรียมตัวเป็นนักการเงินและนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมืออาชีพ ผ่านหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองจาก IFOA

วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล

เรียนรู้วิธีการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรผ่านขั้นตอนวิธีที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในหลักสูตรสองปริญญา ผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์

ศึกษาขั้นตอนวิธีทางคณิตศาสตร์ในเชิงลึกและการประยุกต์ใช้ที่ทันสมัย ผู้เรียนสามารถเลือกลงเรียนในรายวิชาในสาขาที่สนใจ พร้อมเรียนรู้วิธีการทำวิจัยและการสื่อสารเชิงวิชาการในหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี

ปร.ด.คณิตศาสตร์

ทำงานร่วมกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับทฤษฎีคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปริญญาเอก สามารถค้นคว้าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง