คณิตศาสตร์ประยุกต์

คำอธิบาย

นักวิจัยในกลุ่มคณิตศาสตร์ประยุกต์สนใจการวิจัยเพื่อนำทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มาอธิบายและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ตัวอย่างหัวข้อการวิจัยในกลุ่มคณิตศาสตร์ประยุกต์ เช่น

 • Mathematical modeling in nanotechnology, engineering, biology, medical science, infectious diseases, financial mathematics, and agriculture
 • Computational fluid dynamics
 • Theoretical nanotechnology
 • Mathematical physics
 • Calculus of variations
 • Applied functional analysis in modeling in Physics distribution theory
 • Solution methods for partial differential equations
 • Analysis of system described by difference equations and differential equations

ประเด็นวิจัย

 • Dynamics of Covid-19, Zika, malaria, antibiotic-resistant bacteria, influenza, and livestock diseases
 • Vaccination, host movements, seasonality, and population dynamics
 • Signal transduction process
 • Mathematical models in glucose absorption process
 • Energy and force distribution between both organic and inorganic molecules
 • Understanding the energy behaviors at a molecular level
 • Biological controls of insect pests of Thailand’s economic crops
 • Mathematical modeling related to seashore protection
 • Integrated approach using modelling, simulation, and experiments to study algae-based water treatment
 • Numerical simulation of three-dimension fluid flow in cemented hip replacement
 • Numerical simulation of three-dimension fluid flow in coronary artery
 • Numerical simulation for efficient static mixers in silo
 • Improvement of ocean wave models and their applications, such as the prediction of spreading of oil spills
 • Fire spread model
 • Thrombus formation process at medical devices in blood flows
 • Efficient numerical techniques for solving integral equations
 • Deep learning techniques used in the prediction of weather and ocean waves
 • The study of how information can be transmitted efficiently and reliably
 • Low-density parity- check (LDPC) codes
 • Mathematical modeling of fiber reinforced structures by homogenization
 • Mathematical modeling of a thin plate by reduction of dimension process

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรในกลุ่มวิจัยคณิตศาสตร์ประยุกต์มีส่วนร่วมในการวิจัยในหลักสูตรต่อไปนี้:

 • วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ปร.ด.คณิตศาสตร์

และยังเป็นผู้สอนรายวิชาพื้นฐานในหลักสูตรต่อไปนี้:

 • วท.บ.คณิตศาสตร์
 • วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการฯ

ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด

Critical sizes for PET cylindrical and hourglass shaped pores for selective ion channels

Baowan D, Thamwattana N, Tran-Duc T

Physica B-Condensed Matter, 2022

Long-short term traffic prediction under road incidents using deep learning networks

Wiwatanapataphee B, Khajohnsaksumeth N, Wu YH, Jacoby G, Zhang

2022 8th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT), 2022

Cascade generalization and complementary neural networks for multiclass classification

Nilnumpetch C, Amornsamankul S, Kraipeerapun P

2022 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET), 2022

Modeling bacterial resistance to antibiotics: bacterial conjugation and drug effects.

Techitnutsarut P, Chamchod F

Advances in Difference Equations, 2021

บุคลากรในกลุ่มวิจัย

Kornkanok Bunwong
กรกนก บุญวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Chontita
ชนม์ทิตา รัตนกุล
รองศาสตราจารย์
(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Nathnarong Khajohnsaksumeth
ณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ
อาจารย์
(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Duangkamon Baowan
ดวงกมล เบ้าวัน
รองศาสตราจารย์
(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pairote Satiracoo
ไพโรจน์ สถิรคู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Farida Chamchod
ฟาริดา จำจด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Yongwimon Lenbury
ยงค์วิมล เลณบุรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Wannika Sawangtong
วรรณนิกา แสวงทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Warunee Sarika
วารุณี สาริกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Somkid Amornsamankul
สมคิด อมรสมานกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Umaporn Nantaplook
อุมาพร นันตาปลูก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ข้อมูลเพิ่มเติม