Search
Close this search box.

วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล

ปูพื้นฐานในสายอาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยหลักสูตร 3.5 ปีของมหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนรู้ทักษะหลากหลายแขนงเพื่อแก้ปัญหาที่มีมูลค่าสูงในธุรกิจ และใช้วิธีด้านวิทยาการด้านข้อมูลและแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ในการหาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมที่สุด ผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล จะมีความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การคิดเชิงวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นในปัจจุบัน

โครงสร้างหลักสูตร

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกที่หลากหลายและตรงกับความสนใจ เพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิะเคราะห์ข้อมูล

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาและคุณสมบัติผู้สมัครของหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการฯ ได้ที่นี่

มหาวิทยาลัยเคอร์ติน

นักศึกษาในหลักสูตรของเราสามารถเลือกโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคอร์ตินได้ในช่วง 3 ภาคการศึกษาสุดท้ายหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อมูลบัณฑิต

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพต่าง และความคิดเห็นจากศิษย์เก่าของหลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการฯ ได้ที่นี่

Inquiries

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โปรดติดต่อผู้ดูแลหลักสูตรที่ โทร. 0-2201-5340 (จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.) หรืออีเมล janyatorn.cha@mahidol.ac.th หากต้องการสอบถามข้อมูลด้านวิชาการ โปรดติดต่อ ผศ.ดร.วสกร แลสันกลาง (wasakorn.lae@mahidol.ac.th) หรือ ดร.ณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ (nathnarong.kha@mahidol.ac.th).

ข้อมูลเบื้องต้น