Search
Close this search box.

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการฯ ผ่านระบบรับตรงผ่านช่องทางออนไลน์ และระบบกลางในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS)
ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการสมัครด้วยวิธีรับตรงได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และดูรายละเอียดการสมัครผ่านระบบกลางในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ได้ที่
เว็บไซต์หลักของ TCAS.

การรับตรง

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกผ่านระบบรับตรงสำหรับหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการฯ ตามกำหนดการด้านล่าง โดยใช้การสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ทางหลักสูตรแนะนำให้ผู้สมัครชาวต่างชาติหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง

ผู้สมัครที่สนใจเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในปีการศึกษา 2566 โปรดดูตารางการสอบได้ที่นี่ มหาวิทยาลัยจะแจ้งวันและเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง

 • การสอบคัดเลือกรอบที่ 1: รอประกาศ (ประมาณเดือนตุลาคม)
 • การสอบคัดเลือกรอบที่ 2: รอประกาศ (ประมาณเดือนพฤศจิกายน)

ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ สำหรับการสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง :

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ
 • ระเบียนแสดงผลการศึกษาที่ออกโดยสถานศึกษา (official academic transcript)
 • จดหมายแนะนำตัว แสดงเจตจำนงของการศึกษาและการวางแผนประกอบอาชีพ (ความยาว 100-150 คำ)
 • จดหมายรับรองจากอาจารย์หรือที่ปรึกษา
 • สำเนาบัตรนักเรียนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทยเท่านั้น)
 • ผลการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนดไว้ใน คุณสมบัติผู้สมัคร (ถ้ามี)
 • แฟ้มสะสมผลงานวิชาการ (ถ้ามี)

ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เข้าบัญชีออมทรัพย์

หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย
026-4-46748-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี

ผู้สมัครต้องกรอกและยื่นใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับใบสมัครอีกครั้ง โปรดติดตามได้ที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

ผ่านการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีหรือเทียบเท่า ดังข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ผู้สมัครต้องจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคการเรียนที่ 2 หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครที่ใช้การเทียบวุฒิ IGCSE ต้องมีผลการสอบ GCE AS-Level หรือ A-Level ไม่ต่ำกว่า C อย่างน้อย 3 วิชา
 • ผู้สมัครที่ใช้การเทียบวุฒิ GED ต้องมีผลการสอบไม่ต่ำกว่า 145 ในแต่ละวิชา อย่างน้อย 4 วิชา
 • ผู้สมัครที่ใช้การเทียบวุฒิ IB Diploma ต้องสอบผ่าน 6 รายวิชา โดยมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 24 หรือมี IB Diploma Course Result (IBCR) ผ่าน 5 รายวิชา โดยผลการเรียนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3

ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และมีผลการสอบดังข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • IELTS ≥ 6.0
 • TOEFL (CBT) ≥ 173
 • MU-TEST ≥ 45
 • SAT ≥ 400

หรือเทียบเท่า โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร

ผู้สมัตรต้องไม่เป็นผู้มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษา

การประกาศผล

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการฯได้ที่หน้าเว็บเพจนี้ โดยปกติแล้วการพิจารณาคัดเลือกจะใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์

ข้อมูลเบื้องต้น