Search
Close this search box.

ข้อมูลบัณฑิต

เส้นทางอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการฯ จะมีความเชี่ยวขาญในด้านคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สามารถแก้ปัญหาที่มีมูลค่าสูงในธุรกิจได้เป็นอย่างดี หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการฯ มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน มีวิชาที่หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์สถิติสถิติ การศึกษาปัญญาประดิษฐ์ การทำเหมืองข้อมูล การบริหารห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการโลจิสติกส์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในปัจจุบัน โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ big data และ cloud computing นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังมีโครงการฝึกงานให้นักศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานอีกด้วย

Careers opportunities

บัณฑิตสามารถใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมถึงความรู้ทางธุรกิจ และใช้ข้อมูลเพื่อหาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม แนวทางการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา เช่น

  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
  • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
  • นักวิจัยด้านการวิจัยดำเนินงาน
  • วิศวกรปัญญาประดิษฐ์
  • นักวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน

Alumni thoughts

"ฉันได้รับการเสนองานตำแหน่งวิศวกรปัญญาประดิษฐ์จากบริษัท AI and robotics ventures ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียมทันทีที่จบการศึกษา หลักสูตรนี้ปูพื้นฐานความรู้ด้านสถิติศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ช่วยให้ฉันนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน"

Pakcheera Choppradit
BSc IMDS

"หลักสูตรนี้ทำให้ผมมีทักษะด้านการเขียนโปรแกรมและการสร้างแบบจำลอง ซึ่งนำไปใช้ในการจัดการการซ่อมบำรุงสำหรับบริษัทประเทศออสเตรเลียที่ประกอบธุรกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมมือกับ ARC Training Centre"

Ponpot
BSc IMDS

ข้อมูลเบื้องต้น