Search
Close this search box.

วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย

หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยนานาชาติที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดยสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งสหราชอาณาจักร (IFoA)

หลักสูตรปริญญาตรี 3.5 ปีของเรามุ่งผลิตบัณฑิตในสายอาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยและมั่นคงทางการเงินในสังคม นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีบทบาทมากในงานที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงิน เช่นบริษัทประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทจัดการการลงทุน และบริษัทจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญ

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคือผู้ที่ใช้หลักคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ในการประเมินและคาดการณ์ผลกระทบทางการเงินอันเกิดจากความผันผวนในธุรกิจ และบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสร้างเสถียรภาพทางการเงินด้วยการลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด นอกจากนี้ ยังประเมินความเป็นไปได้และสร้างโมเดลเพื่อช่วยกำหนดแนวทางการบริหารธุรกิจที่เหมาะสมที่สุด

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นอาชีพที่มีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence (AI) ความเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต internet of things (IoT) และระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (industrial automation) เพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในฐานะนักวางแผนธุรกิจที่แท้จริง

จุดเด่นของหลักสูตร

จุดเด่นต่อไปนี้ทำให้หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดลแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น:

หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวของประเทศไทยที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งสหราชอาณาจักร (IFoA)

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับการงดเว้นการสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพจากสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของสหรัฐอเมริกา (SOA)

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมหาวิทยาลัยเคอร์ติน ประเทศออสเตรเลียได้จัดทำหลักสูตรสองปริญญา นักศึกษาสามารถเลือกโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคอร์ตินในช่วง 3 ภาคการศึกษาสุดท้ายได้ นักศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ฉบับและได้รับวีซ่าทำงานชั่วคราว (post-study work visa) ที่ประเทศออสเตรเลียหลังจบการศึกษา

หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดลมีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรระดับประเทศ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย

เรามุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็น “พลเมืองโลก” ที่ไม่เพียงได้รับการรับรองจากสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับนานาชาติ แต่ยังมีความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจ การเงิน และการลงทุนอีกด้วย

โครงสร้างหลักสูตร

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจผ่านหลักสูตรที่ครอบคลุม และสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3.5 ปี

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรได้ที่นี่

มหาวิทยาลัยเคอร์ติน

นักศึกษาสามารถเลือกโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคอร์ตินได้ในช่วง 1.5 ปีการศึกษาสุดท้ายหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อมูลบัณฑิต

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางบัณฑิต แนวทางการประกอบอาชีพ และความคิดเห็นจากศิษย์เก่าได้จากเพจข้อมูลบัณฑิต

ข้อมูลเบื้องต้น