Search
Close this search box.

สอบถามเพิ่มเติมและคำถามที่พบบ่อย

สอบถามเพิ่มเติม

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โปรดติดต่อผู้ดูแลหลักสูตรที่ โทร. 0-2201-5342 (จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.) หรืออีเมล pakin.sia@mahidol.ac.th. หากต้องการสอบถามข้อมูลด้านวิชาการ โปรดติดต่อ ผศ.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ (wittawat.kos@mahidol.ac.th) หรือ ผศ.ไพโรจน์ สถิรคู (pairote.sat@mahidol.ac.th).

คำถามที่พบบ่อย

ไม่ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคือ “มันสมอง” ขององค์กรในการดำเนินธุรกิจประกันภัย ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาดหรือการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันภัย

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติศาสตร์และคณิตศาสตร์การเงิน ศิษย์เก่าของเราหลายคนประสบความสำเร็จในอาชีพด้านการเงิน การจัดการการลงทุน และการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าข้อมูลบัณฑิต

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นอาชีพระดับสากล และนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีความสามารถสูงมักได้รับการรับรองจากสถาบันระดับนานาชาติ ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการทดสอบจากสถาบันนั้นๆ เสียก่อน

นักศึกษาในหลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดลที่ผ่านเกณฑ์การศึกษาที่กำหนด จะได้รับการงดเว้นการทดสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพจากสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ประเทศสหราชอาณาจักร (IFoA) และ สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ประเทศสหรัฐอเมริกา (SOA)

ส่วนนักศึกษาที่โอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคอร์ตินจะได้รับการงดเว้นการสอบรับรองจากสถาบัน Actuaries Institute ประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติ สถานที่เรียนคือที่มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

จำเป็น อย่างไรก็ตามหากผู้สมัครมีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือก สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ประมาณภาคการศึกษาละ 50,000 บาท และจะปรับเป็นภาคการศึกษาละ 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

มี ผู้สมัครจำนวนหนึ่งอาจได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ในรอบการสอบสัมภาษณ์ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาที่มีแหล่งทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความเป็นผู้นำ ทุนการศึกษาบางรายการอาจออกค่าใช่จ่ายในการเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาที่โอนย้ายหน่วยกิตไปที่มหาวิทยาลัยเคอร์ตินด้วย โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ค่าธรรมเนียมการศึกษาและทุนการศึกษา

ข้อมูลเบื้องต้น