Search
Close this search box.

โครงสร้างหลักสูตร

คำอธิบาย

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรวท.บ.คณิตศาสตร์จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

มีทักษะการคำนวณ มีการคิดอย่างมีเหตุผล เข้าใจหลักการทั่วไปและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีหลักการทางคณิตศาสตร์รองรับ

สามารถเขียนโปรแกรม ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในฐานะเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

มีความรู้เชิงลึกใน 5 สาขาย่อย ได้แก่ คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ การวิจัยการดำเนินงาน และคณิตศาสตร์สถิติ โดยสามารถออกแบบส่วนผสมของรายวิชาที่สนใจจากสาขาย่อยต่างๆ ได้อย่างอิสระ

มีทักษะในการทำวิจัยทางคณิตศาสตร์ และการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ต่อสาธารณชนได้อย่างเหมาะสม

รูปแบบย่อยของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์มี 2 รูปแบบ ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ เหมาะสำหรับนักศึกษาทั่วไปที่ต้องการเรียนจบไปทำงานหรือศึกษาต่อในสาขาที่หลากหลาย และหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อหรือเป็นนักวิจัยทางคณิตศาสตร์โดยตรง

โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

โครงสร้างหลักสูตรสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการมีรายละเอียดดังนี้

นักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาในหมวดนี้ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มภาษา ความรู้รอบตัวเพื่อการใช้ชีวิต การรักษาสุขภาพ การรู้ความเป็นไปของโลกปัจจุบันและเข้าใจพหุวัฒนธรรม

นักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาในหมวดนี้รวมทั้งสิ้น 91 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นวิชาแกน วิชาเฉพาะด้านบังคับ และวิชาเลือก

  • วิชาแกน จำนวน 27 หน่วยกิต คือวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
  • วิชาเฉพาะด้านบังคับ จำนวน 43 หน่วยกิต คือวิชาพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ รวมถึงการสัมมนาทางคณิตศาสตร์ และการทำโครงการวิจัย
  • วิชาเลือก จำนวน 21 หน่วยกิต คือคือวิชาคณิตศาสตร์ในสาขาย่อย 5 ด้าน ได้แก่ คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์สถิติ และคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยนักศึกษาสามารถเลือกวิชาที่มุ่งเน้นในสาขาย่อยเพียงด้านเดียว หรือผสมกันมากกว่าหนึ่งด้านก็ได้

นักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาในหมวดนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือในหมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล

โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน

โครงสร้างหลักสูตรสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธานมีรายละเอียดดังนี้

นักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาในหมวดนี้ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มภาษา ความรู้รอบตัวเพื่อการใช้ชีวิต การรักษาสุขภาพ การรู้ความเป็นไปของโลกปัจจุบันและเข้าใจพหุวัฒนธรรม

นักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาในหมวดนี้รวม 92 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นวิชาแกน วิชาเฉพาะด้านบังคับ และวิชาเลือก

  • วิชาแกน จำนวน 27 หน่วยกิต คือวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
  • วิชาเฉพาะด้านบังคับ จำนวน 48 หน่วยกิต คือวิชาพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ โดยมีความแตกต่างกับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่วิชาโครงการวิจัย ทักษะทั่วไปเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตร์​และสัมมนาขั้นสูง
  • วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต โดยจะต้องประกอบด้วย 2 วิชาจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (3 หน่วยกิต) หรือรายวิชาระดับปริญญาตรีที่มีความเข้มข้นทางวิชาการ (4 หน่วยกิต) นอกเหนือจากนั้นให้เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกในสาขาย่อย 5 ด้าน เช่นเดียวกับในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

นักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาในหมวดนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือในหมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลเบื้องต้น