Search
Close this search box.

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีความสนใจและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาและประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง

ผู้สมัครเป็นผู้ไม่มีปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศเกณฑ์การรับสมัครในแต่ละปี ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ สามารถสมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) โดยสามารถเลือกเข้าสาขาคณิตศาสตร์โดยตรง หรือเลือกเข้าคณะวิทยาศาสตร์ และสมัครเข้าสาขาคณิตศาสตร์ในชั้นปีที่ 2 โดยรายละเอียดการสมัครในแต่ละปีอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ผู้สนใจสามารถติดตามหลักเกณฑ์การสมัครล่าสุดได้จาก เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย ตามเงื่อนไขระบุในระบบ TCAS รอบที่ 1 หรือ 3

ขั้นตอนการคัดเลือกสำหรับเข้าเรียนปีที่ 1

  • ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกายตามเงื่อนไขที่ระบุในระบบ TCAS รอบที่ 1, 2 หรือ 3
  • ผู้สมัครจะต้องเข้าเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ยังไม่ได้เลือกสาขาใดๆ ในชั้นปี 1

ขั้นตอนการคัดเลือกสำหรับเข้าเรียนปีที่ 2 ในสาขาคณิตศาสตร์

  • ผู้สมัครจะต้องผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนปีที่ 1
  • ผู้สมัครจะต้องผ่านกระบวนการเลือกสาขาวิชาที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเลือกเข้าเรียนสาขาคณิตศาสตร์

หมายเหตุ: ถ้าผู้สมัครมีความสนใจในสาขาคณิตศาสตร์อย่างแน่วแน่ แนะนำให้เลือกสาขาคณิตศาสตร์โดยตรง เพราะกระบวนการเลือกสาขาในชั้นปี 2 มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้สาขาที่ต้องการ

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน

นักศึกษาในหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ สามารถเลือกที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรพิสิฐวิธานได้ โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรพิสิฐวิธานจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

นักศึกษาจะต้องเรียนครบ 4 ภาคการศึกษาของหลักสูตรคณิตศาสตร์ (สมัครได้เมื่อจบชั้นปี 2) และไม่เคยเป็นนักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธานมาก่อน (ถ้าพ้นจากการเป็นนักศึกษาพิสิฐวิธานแล้วจะสมัครอีกไม่ได้)

นักศึกษาจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25

นักศึกษาจะต้องได้เกรดวิชาแกนไม่ต่ำกว่า B ตลอด 4 ภาคการศึกษา

นักศึกษาจะต้องผ่านเงื่อนไขของหลักสูตรพิสิฐวิธานที่กำหนดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลเบื้องต้น