Search
Close this search box.

ค่าธรรมเนียมและทุนการศึกษา

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมสำหรับการศึกษาในหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ เป็นแบบเหมาจ่าย 21,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยมีทั้งแหล่งทุนจากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่ เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเบื้องต้น