Search
Close this search box.

ข้อมูลบัณฑิต

เส้นทางอาชีพ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้ในหลายสายงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตัวอย่างเส้นทางอาชีพของบัณฑิตที่ผ่านมาเช่น:

  • สายงานด้านการศึกษา: ครู ครูผู้ช่วย นักวิชาการ และติวเตอร์
  • สายงานด้านธุรกิจ: นักวางแผน ทำหน้าที่วางแผนการลงทุน จัดระบบโลจิสติกส์ จัดระบบคลังสินค้า และกำหนดราคาสินค้า
  • สายงานด้านคอมพิวเตอร์: นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์
  • สายงานด้านข้อมูล: นักสถิติ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักการเงิน นักการธนาคาร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย นักวิจัยความเป็นไปได้ของโครงการ เจ้าหน้าที่วางแผนระบบงานและควบคุมคุณภาพ และเจ้าหน้าที่บริหารและจัดการความเสี่ยง

ความคิดเห็นจากศิษย์เก่า

"คณิตศาสตร์เป็นเป็นสาขาวิชาที่ทำให้สามารถคิด วิเคราะห์ และทำงานได้อย่างเป็นระบบ หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งในแง่วิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะทางซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในสายอาชีพ ผมรู้สึกโชคดีและภูมิใจที่ได้เรียนจบจากที่นี่ครับ"

สมบัติ กุลวุฒิ
Business Process Management Division Executive
บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

"การเรียนที่ภาคคณิตศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง คณาจารย์ที่ภาคคณิตศาสตร์ดูเเลนักศึกษาเป็นอย่างดีเเละเป็นกันเอง ผมรู้สึกขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านที่คอยสั่งสอนคณิตศาสตร์ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จนถึงทุกวันนี้ครับ"

โสรัฐ ขันติกุล
ข้าราชการครู โรงเรียนสิงห์บุรี

ข้อมูลเบื้องต้น