Search
Close this search box.

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก่อนเข้าเรียนภาคการศึกษาแรก

ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50

ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดไว้

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนด อาจได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้ดูแลหลักสูตร

ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยจะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลังพิจารณาผลการสอบข้อเขียนแล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น