Search
Close this search box.

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ในการสำเร็จการศึกษา:

นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร ประกอบด้วยกลุ่มรายวิชาเรียนอย่างน้อย 24 หน่วยกิต กลุ่มรายวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00

นักศึกษาต้องมีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดดังต่อไปนี้:

  • TOEFL paper-based score ≥ 500
  • TOEFL computer-based score ≥ 173
  • TOEFL internet-based score ≥ 61
  • IELTS score ≥ 5.5

นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าและเสนอวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ หรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

นักศึกษาควรหลีกเลี่ยงการตีพิมพ์กับวารสารใน Beall’s list และเข้าร่วมการประชุมวิชาการที่ไม่น่าเชื่อถือ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่:

ข้อมูลเบื้องต้น